Savunpoistojärjestelmät ja väestönsuojat

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on ihmisten poistumisen turvaaminen, palokunnan toiminnan helpottaminen ja savuvahinkojen ja muiden vaurioiden vähentäminen sekä kantavien rakenteiden kantokyvyn säilyttäminen (SM päätös savunpoistolaitteista 227/651/79; kyseinen päätös on kumottu, mutta sitä kuitenkin käytetään edelleen soveltuvin osin. Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon (RakMk E1 11.4.1).

Väestönsuojat

Sen lisäksi, mitä pelastuslaissa (379/2011) säädetään, rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että asetuksessa (Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506) säädetyt väestönsuojan teknisiä ominaisuuksia ja väestönsuojan laitteiden kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät. Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa (Pelastuslaki 379/2011 76§).

Toimintakunnon ylläpito

Säännöllisillä tarkastuksilla (vuositarkastukset) ja huolloilla varmistetaan savunpoistolaitteiston toimintaedellytysten säilyminen palotilanteessa sekä väestönsuojien varusteiden ja laitteiden toimintakyky suojautumistilanteissa (Pelastuslaki 379/2011 12§). Laitteistojen toimintakunnosta vastaava tulee olla nimetty ja koulutettu asianmukaisesti. Lisäksi käytöstä ja kunnossapidosta tulee olla laadittuna selkeä ohjeistus (kunnossapito-ohjelma).

Savunpoistolaitoksen huollosta ja vioista on pidettävä päiväkirjaa (huoltopäiväkirja), joka tulisi säilyttää savunpoiston ohjauskeskuksessa tai paloilmoitinkeskuksella yhdessä käyttö- ja huolto-ohjeiden kanssa.

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle (SM Asetus 10.5.2011/506) .

Kattava ja dokumentoitu (asennustodistus/savunpoistojärjestelmä) käyttöönottotarkastus tulee suorittaa uusille laitteistoille. Vanhojen laitteistojen osalta on erityyppisiä toimintakunnon ylläpidon varmentamiseen tähtääviä tarkastuksia (määräaikaistarkastus) riippuen laitteiston toimintavarmuusluokasta.