Palokatkot

Määräykset ja perusteet

Palokatkon tehtävänä on tiivistää osastoivan rakennusosan läpi kulkevien kaapelien, putkien, roilojen, kanavien, hormien sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit niin, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta (RakMk E1 / 7.4.1). Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta rakenteelle määrätyn palonkestoajan turvaten poistumista ja estäen vahingon leviämistä.

Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Lähtökohtana käyttöaika (päivä, ilta tai yö) käyttäjien tilojen tuntemus sekä pelastautumisvalmius palotilanteessa. Käyttötapoja ovat esimerkiksi asunnot, majoitustilat, hoitolaitokset, tuotanto-/varastotila, jne. Rakennus tulee jakaa yleensä palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustöiden helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi.

Palokatkojen perusteet löytyvät lainsäädännöstä (Rakennustuoteasetus 1.7.2013 / Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä, Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 ja Pelastuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 9§) sekä muista vaatimuksia asettavista asiakirjoista kuten esimerkiksi Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet.

Palokatkosuunnitelma toteutuksen tukena

Palokatkoja ei tehdä viranomaisia varten, vaan ne ovat erittäin tärkeä osa rakenteellista riskien hallintaa. Pienet aukot palo-osastoinneissa voivat aiheuttaa suuret vahingot.

Palokatkotuotteista löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja. Olennaista on löytää teknisesti toimivimmat, mutta samalla kustannustehokkaimmat ratkaisut. Palokatkotuotteiden markkinointi kentällä on joissakin ratkaisuissa harhaanjohtavaa, jolloin asiakas ostettuaan palveluja tai käytettyään tuotteita voi saada väärän kuvan ratkaisujen paloteknisestä toimivuudesta.

Seuraavassa on lueteltu joitakin yleisimpiä tuoteryhmiä sekä niiden valintaan vaikuttavia ominaisuuksia:

 •  palokatkomassat – kestävyys, kustannustehokkuus

 •  palokatkokitit – pienet aukot, elastisuus, paisuntaominaisuus

 •  palomansetit / paisuvat sauma- ja putkinauhat – muoviputkiläpiviennit / rakennesaumat

 •  palokatkopinnoitteet – villatyyppisten ratkaisujen osana kevyissä rakenteissa

 •  läpivientivaraukset – kaapeliläpiviennit

 •  palopussit – väliaikainen ratkaisu (rakennusaikana tai kunnossapidossa)

 •  modulaariset palokatkot, esivalmistetut läpivientikappaleet

Palokatkotuotteiden hyväksyntämenettelyistä sekä teknisistä ominaisuuksista saa lisätietoa tarvittaessa ottamalla yhteyttä meihin.

Rakennushankkeissa palokatkot ovat yleensä olleet ”ylimääräinen litteroimaton kuluerä”, mutta viime vuosina niin rakennuttajat kuin rakentajatkin ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa olleet luomassa paloturvallisuutta edistäviä toimintamalleja, joilla on mahdollista varmistaa myös toteutusten laadullinen puoli kustannustehokkaasti.

Suunnitteluvaiheessa määritetään palo-osastoinnit, paloluokat, läpimenevät installaatiot, aukkojen koot = yleiset vaatimukset palokatkoille = palokatkosuunnitelma. Toteutusvaiheessa palokatkourakoitsija toteuttaa asennustyöt palokatkosuunnitelman pohjalta ja täydentää luovutusaineistoa erillisellä toteutus- ja laadunvalvontasuunnitelmalla (asennushenkilöstön pätevyys, tuotteiden / ratkaisujen kelpoisuuden osoittaminen, rakennuspaikkakohtaiset asiantuntijalausunnot, sijaintidokumentaatio / merkintäperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokirja-aineisto).

Tarkastukset ja kunnossapito

Vanhojen kiinteistöjen palo-osastointien ongelmana ovat yleensä ”piilevät puutteet”, jotka yleensä ovat olleet kiinteistön valmistumisesta saakka. Toinen käytännön ongelma on uusien asennusten myötä rikottujen läpivientien jälkitiivistykset, jotka ovat joko kokonaan tekemättä tai toteutettu väärin (yleinen käsitys on usein, että nämä paikat ovat kunnossa).

Asiantuntijan suorittama kartoitus keskittyy näihin ongelmakohtiin sisältäen kuitenkin samalla rakennuksen palo-osastointien kokonaisvaltaisen tarkastelun rakennusluvan mukaisten osastointirajojen pohjalta. Samalla otetaan huomioon suoritetut muutokset, ennakoidaan tilojen käyttäjien tulevia tarpeita, valitaan kunnossapitoa helpottavia ratkaisuja ja ohjeistetaan oikeaoppiseen tekemiseen.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä palo-osastointien tarkastuspaikoista, joissa puutteita ilmenee:

 •  Kaapelinousukeskukset / -linjat (lattia tai seinät), sähköpääkeskus, kaapelireitit (kellarikerroksien seinäläpiviennit ja putkitunnelit) sekä tärkeät laitetilat / konesalit (korotetun lattian alla)

 •  IV –konehuoneet / kuilut (kuilujen seinät, palopellit)

 •  palo-osastoina toimivat varastotilat (kellarikerrokset, ullakot) / palokuormaa

 •  palo-ovien yläpuoliset linjat (alakaton takana)

 •  palo-ovet, -luukut: sulkeutuvat ja salpautuvat

Palokatkomiehet tarjoavat suunnittelu- ja tarkastuspalveluja sekä palokatkojen paikallista asennuspalvelua kolmen vuosikymmenen ja tuhansien kohteiden ammattitaidolla.