Asiantuntijapalvelut

Kiinteistösi paloturvallisuus koostuu seuraavista tekijöistä:

  • tilanteen kartoittaminen ja mahdollinen riskienarviointi

  • paloteknisten dokumenttien päivitys ja ylläpito

  • tarvittavien paloteknisten parannusten suunnittelu ja toteutus

  • huolehtiminen oikeasta toiminnasta tulipalon sattuessa

  • säännöllinen valvonta ja kunnossapito

Palokatkomiesten neuvontapalvelut räätälöi näiden tekijöiden pohjalta tarvittavat suunnitelmat ja ohjeet sekä nykyisille kiinteistöille että uudisrakennuksille.

Paloturvallisuuskartoitukset ja -suunnitelmat

Kiinteistön tai laitoksen omistajan kannalta parhaat ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja täyttävät vaatimukset turvallisesti. Ratkaisut löydetään tekemällä kiinteistössä paloturvallisuuskartoitus (esimerkiksi palo-osastointien osalta). Sen yhteydessä Palokatkomiehet hahmottavat ongelmat, ehdottavat ratkaisut ja laativat arvion kustannuksista. Kartoituksella varmistetaan kilpailukykyiset, pitkälle tulevaisuuteen kantavat sekä kiinteistön toiminnan vaatimukset huomioivat paloturvallisuusratkaisut. Kokemuksemme perusteella asiantuntijan suorittama lähtötilanteen kartoittaminen säästää kustannuksia niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Asiantuntija paneutuu suoraan todellisiin usein piileviinkin riskeihin sekä osaa analysoida olemassa olevien ratkaisujen toimivuutta.

Riskikartoituksen jälkeen suunnitellaan paloturvallisuusratkaisut yhteistyössä kiinteistön käyttäjän kanssa. Ratkaisuissa painotetaan henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvien riskien minimoimista sekä toiminnan jatkuvuutta onnettomuuden jälkeen. Paloturvallisuussuunnitelma voidaan toteuttaa kokonaisuutena tai painottamalla erikseen valittuja osa-alueita kuten palo-osastointeja tai savunhallintajärjestelmiä. Etukäteissuunnittelulla turvallisuusratkaisut ja niiden kunnossapito toteutetaan kustannustehokkaasti.

Lausunnot, selvitykset ja tarkastuspalvelut

Rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijana suoritamme tarvittaessa kohdekäyntejä, joilla analysoimme ongelman, mietimme ratkaisun ja ohjeistamme (selvitys tai lausunto) asiakasta eteenpäin. Vanhojen kiinteistöjen palo-osastointien tarkastus ja päivittäminen nykytilanteen edellyttämälle tasolle ovat ydinosaamistamme. Sertifioidun palosuojaustarkastajan tarkastuspalveluja tarjoamme rakennushankkeisiin kantavien rakenteiden palosuojausasennusten laadun varmistamiseksi.

Suoritamme myös vanhojen kiinteistöjen savunpoistolaitteistojen sekä väestönsuojien määräaikaistarkastuksia.

Palokatkosuunnitelma ja palosuojaussuunnitelma

Laadimme rakennushankkeeseen ryhtyvälle suunnitelmat palokatko- sekä palosuojaustöille. Rakennusvaiheessa laadimme asennustöiden osalta toteutus- ja laadunvalvontasuunnitelmat, jotka toimivat samalla hankkeen luovutusaineistona.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on Pelastuslain 379/2011 14§ -omatoiminen varautuminen, vaatima suunnitelma rakennuksen ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan varautumisesta toiminnassaan tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden syntymisen ehkäisyyn, omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin, poistumisen turvaamiseen sekä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.

Lisäksi suunnitelmaan kootaan toimenpiteet pelastustoiminnan helpotamiseksi sekä toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Laadintavelvoite koskee lähes kaikentyyppisiä rakennuksia (Vn asetus Pelastustoimesta 407/2011). Mikäli rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, tulee rakennuksen haltijan laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa toimintaansa samoissa toimitiloissa.

Pelastussuunnitelma tarkastetaan palotarkastusten yhteydessä. Palokatkomiehet avustaa vaadittavan pelastussuunnitelman laadinnassa, antaa tarvittavan koulutuksen ja ohjeistaa ylläpidon.

Poistumisturvallisuusselvitys tai Turvallisuusselvitys

Pelastuslain 379/2011 18 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys).Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä. Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Turvallisuusselvityksessä määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. Turvallisuusselvitys laaditaan yhteistyössäkohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta (Suomen RakMK E1, kohta 11.7). Tyypillisiä kohteita ovat palvelutalot (palvelu ja tukiasuminen), sairaalat, hoitokodit ja vanhainkodit.

Selvitysten pohjalta määritetään mm. riittävä paloturvallisuuden taso. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöiden poistumis- ja pelastautumismahdollisuuksiin. Palokatkomiehet avustaa toiminnanharjoittajaa/rakennuksen omistajaa turvallisuusselvityksen laadinnassa ja sen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.